esportiu
| | esportiva

Accessory
Partició sil·làbica: es_por_tiu
Etimologia: de esport
Body
    esports
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a l’esport. Un diari esportiu.
  2. adjectiu Afeccionat a l’esport.
  3. adjectiu Que demostra esportivitat 1. L’equip perdedor va mostrar un esperit esportiu encomiable. Un comportament esportiu.
  4. adjectiu i masculí automòbil, automobilisme Dit de l’automòbil, generalment de dues places, molt veloç, potent i aerodinàmic.