excavació

Accessory
Partició sil·làbica: ex_ca_va_ci_ó
Etimologia: del ll. excavatio, -ōnis, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
    femení
    1. Acció d’excavar;
    2. l’efecte.
  1. arqueologia Tècnica d’exploració sistemàtica del subsol per a l’exhumació d’objectes o monuments arqueològics.