excel·lència

Accessory
Partició sil·làbica: ex_cel_lèn_ci_a
Etimologia: del ll. excellentia, íd. 1a font: c. 1300
Body
    femení
    1. Qualitat d’excel·lent.
    2. per excel·lència locució adverbial En grau eminent.
  1. [abreviatura E., Exc.] Tractament d’honor que hom dona als ministres, ambaixadors, bisbes, etc. Sa Excel·lència. Vostra Excel·lència.