factor
| | factora

Accessory
Etimologia: del ll. factor, -ōris, íd. 1a font: c. 1400
Body
 1. masculí i femení
  1. Persona que fa alguna cosa.
  2. dret mercantil Persona encarregada de dirigir, en nom propi i per compte d’altri, algun establiment mercantil.
  3. ferrocarrils Persona que en les estacions té cura de la recepció, l’expedició i el lliurament d’equipatges, encàrrecs, mercaderies, etc., que són transportats en els ferrocarrils.
  4. ciències militars Dependent del comissari de guerra encarregat de la distribució de queviures a la tropa.
  5. factor de circulació ferrocarrils Empleat que, en les estacions de ferrocarril, dona les sortides o el senyal de pas dels trens i n’enregistra els moviments.
 2. masculí Cadascun dels elements o cadascuna de les circumstàncies o les influències que contribueixen a produir un resultat. Els factors de la riquesa pública.
 3. masculí estadística i psicologia Cadascuna de les variables causals, de vegades no directament mesurables, que influeixen o poden influir sobre un resultat mesurable.
 4. masculí farmàcia, indústria farmacèutica
  1. Nom genèric de cadascuna de les substàncies que tenen una acció fisiològica específica.
  2. factor citròvorum Compost extret del fetge, emprat en casos de deficiència d’àcid fòlic i en el tractament de les anèmies megaloblàstiques no degudes a deficiència de vitamina B12.
  3. factor hepàtic Factor extrínsec, imprescindible per a la maduració dels eritroblasts.
 5. masculí matemàtiques Nombre que expressa el quocient de dues magnituds de la mateixa espècie, per la qual cosa és adimensional.
 6. masculí matemàtiques
  1. Cadascuna de les quantitats (o els polinomis) que, multiplicades entre elles, formen un producte.
  2. factor integrat Funció M(xy) que permet la integració d’una equació diferencial, per mitjà de la seva transformació en diferencial exacta.
  3. factor primer Nombre natural que no té cap més divisor natural que ell mateix i la unitat.
 7. factor climàtic climatologia Cadascun dels fets que determinen el clima d’un indret determinat, que poden ésser constants o variables.
 8. factor d’alliberament biologia molecular i genètica Proteïna que reconeix la seqüència de terminació de la traducció de l’ARN i facilita l’alliberament de la proteïna del ribosoma.
 9. factor de creixement bioquímica, embriologia, fisiologia animal i genètica Hormona polipeptídica que regula la divisió cel·lular.
 10. factor de la coagulació fisiologia animal Element proteic contingut a la sang d’una manera natural i que té un paper decisiu en la coagulació.
 11. factor de potència electrotècnia En corrent altern, quocient entre la potència activa i la potència aparent.
 12. factor de producció economia Cadascun dels elements que, combinats en unes proporcions determinades, permeten la producció de béns i serveis i possibiliten la percepció d’uns ingressos.
 13. factor de qualitat electrònica En un circuit LC ressonant, paràmetre que representa la dispersió del guany al voltant de la freqüència de ressonància.
 14. factor gravimètric (o químic) química Proporció en pes que hi ha d’un element dins un compost químic.
 15. factor intrínsec gàstric fisiologia animal Mucoproteïna produïda per les cèl·lules que entapissen interiorment l’estómac, i que és necessària per a l’absorció de la vitamina B12.
 16. factor limitant ecologia Factor ambiental, la manca de disponibilitat del qual limita el desenvolupament d’un organisme o d’una població.
 17. factor plaquetari fisiologia animal Complex bioquímic, que comporta proteïnes, enzims, hormones, etc., contingut a les plaquetes sanguínies i que té una intervenció activa en la coagulació.
 18. factor reumatoide fisiologia animal Anticòs present en el sèrum dels malalts d’artritis reumatoide que reacciona amb un antigen derivat de la gammaglobulina.
 19. factor transferidor medicina Extret dialitzable de limfòcits amb capacitat de transferir la immunitat cel·lular.