fadrí
| | fadrina

Accessory
Etimologia: d’origen incert, probablement d’un ll. vg. *fratrīnus, dimin. de frater ‘germà’, aplicat a frares mendicants joves o llecs, semblantment a l’oc. ant. frairin ‘pobre, mesquí’ i el fr. ant. frarin ‘pobre, mendicant’ 1a font: s. XIII, Vides
Body
 1. masculí i femení
  1. Persona jove, especialment en estat de casar-se. Els fadrins de Sant Boi.
  2. Persona soltera, que no s’ha casat mai. Té trenta-nou anys i encara és fadrí.
  3. fadrí extern Fadristern.
 2. oficis manuals
  1. masculí i femení Operari que ja ha passat l’aprenentatge del seu ofici, però que encara no n’és mestre. Fadrí fuster, fadrí manyà, fadrí paleta.
  2. masculí Grau de l’organització gremial superior a l’aprenent i inferior al mestre. Se l’anomenava també oficial, jove o companyó.
 3. masculí ictiologia Peix de l’ordre dels perciformes, de la família dels làbrids (Thalassoma pavo), amb el cos cobert de ratlles transversals ondulades i amb una taca negra a l’esquena.