família

Accessory
Partició sil·làbica: fa_mí_li_a
Etimologia: del ll. famĭlĭa ‘conjunt de criats i esclaus d’una casa; família’, der. de famŭlus ‘criat’ 1a font: 1433
Body
  femení
  1. antropologia social Unitat social formada per un grup d’individus lligats entre ells per relacions de matrimoni, parentiu o afinitat.
  2. Conjunt de fills. Fa cinc anys que són casats i no tenen família.
  3. genealogia Conjunt de persones descendents del membre d’un llinatge que, per una raó determinada, canvià de cognom.
  4. impròpiament genealogia Llinatge.
  5. família estricta (o nuclear) Família formada pels cònjuges i els fills.
  6. família extensa Família formada per diverses unitats maritals vinculades per parentiu i els seus ascendents vius i descendents.
  7. família matrifocal Família formada per una o més dones adultes emparentades i la seva descendència, dins la qual els esposos, companys sexuals, pares i genitors no són residents permanents.
  8. família nombrosa dret administratiu i sociologia Família formada pels pares (o només un de tots dos) i tres o més fills.
  9. família religiosa Grup de religiosos que constitueixen una comunitat o un orde o congregació.
 1. per extensió Conjunt de persones que viuen en una mateixa casa.
  1. Conjunt de persones o coses que es consideren del mateix origen o de les mateixes característiques.
  2. especialment biologia Categoria taxonòmica situada entre el gènere i l’ordre.
  3. arts gràfiques Cadascun dels conjunts de caràcters tipogràfics que comprenen els diversos cossos i les diverses sèries (rodó, negreta, cursiva, versaleta, etc.) i que responen a un mateix disseny.
  4. arts gràfiques Cadascun dels quatre grups (romà antic, romà modern, egipci i pal sec) en què hom reuneix totes les famílies tipogràfiques.
  5. matemàtiques Conjunt de corbes o superfícies que tenen la mateixa equació diferencial.
  6. música Nom donat als grups d’instruments basats en el mateix principi. La família de la corda.
  7. família de ciclons meteorologia Seqüència de ciclons que es produeix en el front polar entre dues invasions d’aire polar a les baixes latituds.
  8. família de conjunts àlgebra Col·lecció de conjunts que tenen una característica comuna.
  9. família de manuscrits codicologia Grup de còdexs d’un text amb variants i errors comuns.
  10. família de mots lingüística Grup de mots que tenen una arrel comuna.
  11. família lingüística lingüística Grup de llengües que tenen el mateix origen.
  12. família radioactiva física atòmica Sèrie radioactiva.