feixa

Accessory
Partició sil·làbica: fei_xa
Etimologia: de feix 1a font: 962
Body
    femení geografia agrària
  1. Peça de terra de conreu en forma de terrassa, construïda amb marges de pedra seca als vessants muntanyencs.
  2. Antiga mesura agrària de superfície de valor imprecís estesa per certes comarques (Garrotxa, Gironès, Ripollès, etc.), equivalent a 1/12 o 1/16 de quartera.