fenol

Accessory
Etimologia: formació culta sobre el gr. phaínō ‘brillar’, pel fet d’obtenir-se el producte en la fabricació del gas d’il·luminar, i -ol1 1a font: s. XX, Oller
Body
    masculí química orgànica
  1. Cadascun dels composts que contenen un o més grups hidroxil units a un anell aromàtic, especialment a l’anell benzènic.
  2. Hidroxibenzè, C6H5OH, derivat monohidroxilat del benzè, obtingut per fusió del benzenosulfonat de sodi amb hidròxid de sodi.