figura

Accessory
Etimologia: del ll. figura, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  femení
  1. Forma externa, visible, d’un cos. Té la figura d’un con truncat. Un pobre esguerrat que ni figura d’home té.
  2. figuradament Un dimoni en figura d’àngel.
  1. Representació d’una forma, especialment la humana, pel dibuix, la pintura, l’escultura.
  2. arts gràfiques Dibuix que il·lustra el text d’un llibre.
  1. Expressió d’idees abstractes o immaterials per mitjà de mots que suggereixen imatges del món físic.
  2. Forma tangible amb què hom significa, convencionalment, una cosa intangible. Representar la imaginació sota la figura d’una ala, la mort sota la figura d’un esquelet.
 1. Persona considerada com una personalitat. Les grans figures de la història. És la figura de l’equip.
 2. dansa Conjunt d’evolucions que formen una part d’una dansa.
 3. plural esports
  1. En l’esquí aquàtic, prova consistent en l’execució d’un programa prèviament determinat compost de salts, passos obligats i exercicis lliures.
  2. En l’esquí, en la prova d’eslàlom, resultat de la col·locació de diverses portes segons un ordre successiu determinat.
  3. figures lliures Prova de patinatge, sobre glaç o sobre rodes, en la qual el patinador executa, seguint les notes d’una peça musical elegida per ell, un programa de salts, cabrioles i passos.
  4. figures obligatòries Prova de patinatge que consisteix a executar determinats dibuixos amb la làmina del patí, quan és sobre glaç, i a resseguir uns dibuixos traçats sobre la pista, quan és sobre rodes.
 4. filosofia Cadascun dels recursos gràfics emprats per Ramon Llull per a fer patents als sentits les realitats intel·lectuals i espirituals.
 5. geometria Conjunt de punts, de línies i de superfícies emprats per a representar cossos o bé per a il·lustrar un teorema o un problema.
 6. heràldica
  1. Classe d’objecte heràldic representat en un escut d’armes.
  2. mitja figura Figura en la situació d’ixent, naixent o sortint.
 7. jocs d’entreteniment
  1. Cadascun dels reis, els cavalls i les sotes d’un joc de cartes.
  2. plural En el joc de pòquer, jugada que consisteix a reunir cinc figures i que té un valor superior a la doble parella i inferior al trio.
 8. lingüística
  1. En glossemàtica, cadascun dels no-signes que, en nombre reduït, serveixen per a construir la llengua, sistema infinit de signes.
  2. figura etimològica Procediment sintàctic pel qual un verb regeix un substantiu de la seva mateixa arrel o d’un significat relacionat amb el seu. Ex.: Viure la seva vida.
 9. literatura i teatre
  1. Personatge d’una obra dramàtica o èpica.
  2. Actor que representa un personatge dramàtic.
 10. lògica Cadascun dels modes o formes que pot prendre un sil·logisme segons les posicions que el terme mitjà hi ocupi.
 11. música
  1. Signe de la notació musical, anomenat habitualment amb el nom de nota.
  2. Grup de notes que formen un motiu o el nucli d’un motiu musical.
 12. retòrica
  1. Forma del discurs que modifica l’expressió del pensament.
  2. figures de mots Recursos retòrics consistents a modificar els mots per donar-los un caire expressiu diferent del que tenen normalment.
  3. figures de sentències Formes que modifiquen l’expressió del pensament per recursos independents dels mots sensibles i que afecten més aviat el sentit i la vàlua interior.
 13. figures de corrosió cristal·lografia Depressions que es formen sobre les cares d’un cristall en tractar-lo amb un reactiu apropiat, durant una quantitat de temps mínim.