fondària

Accessory
Partició sil·làbica: fon_dà_ri_a
Etimologia: de fondo 1a font: c. 1900, Verdaguer
Body
femení Profunditat, lloc profund. Té una fondària de quaranta metres.