frau2

Accessory
Partició sil·làbica: frau
Etimologia: d’origen incert, però molt probablement del ll. hispànic *fragum ‘país trencat, congost’, de la mateixa arrel del ll. frangĕre ‘trencar’; també podria provenir d’una base preromana indoeuropea, frago-, de la mateixa arrel que el verb llatí (cf. fracció) 1a font: 1282
Body
  1. masculí agricultura Espai que hi ha entre dos arbres o dues plantes o entre dues fileres de plantes en un camp, un hort, etc.
  2. femení Congost.  3. Vegeu també:
    frau1