guadanyeria, mitja

Accessory
Partició sil·làbica: gua_da_nye_ri_a
Body
dret català Associació de caràcter familiar, practicada a la Vall d’Aran, i recollida per l’actual compilació del dret civil de Catalunya com un règim econòmic de comunitat limitada de béns.