herpetologia

Accessory
Partició sil·làbica: her_pe_to_lo_gi_a
Etimologia: de herpes i -logia 1a font: 1917, DOrt.
Body
femení zoologia Part de la zoologia que estudia els amfibis i els rèptils des del punt de vista anatomicomorfològic, filogenètic, evolutiu, embriològic, fisiològic i ecològic.