hidrografia

Accessory
Partició sil·làbica: hi_dro_gra_fi_a
Etimologia: de hidro- i -grafia 1a font: 1696, DLac.
Body
femení geografia Ciència que estudia les aigües existents sobre la superfície terrestre.