importància

Accessory
Partició sil·làbica: im_por_tàn_ci_a
Etimologia: segurament de l’it. importanza (cf. important) 1a font: 1460, Roig
Body
femení Qualitat d’important. La importància de la pregunta. Una cosa sense importància. Donar-se, algú, importància.