inacceptable

Accessory
Partició sil·làbica: in_ac_cep_ta_ble
Etimologia: de acceptable
Body
adjectiu Que no pot ésser acceptat.