incentivació

Accessory
Partició sil·làbica: in_cen_ti_va_ci_ó
Etimologia: de incentivar
Body
femení Acció d’incentivar.