indústria

Accessory
Partició sil·làbica: in_dús_tri_a
Etimologia: del ll. industria ‘activitat, assiduïtat’, de l’adj. industrius, -a, -um ‘actiu, treballador’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Destresa enginyosa a executar alguna cosa.
  2. Ús, aplicació, de la indústria.
 1. economia i indústria
  1. Conjunt d’activitats dedicades a la transformació de les matèries primeres mitjançant maquinària, per tal d’obtenir béns manufacturats.
  2. Activitat econòmica basada en la producció de serveis. Indústria editorial, turística, cinematogràfica.
  3. Establiment dedicat a la indústria.
 2. prehistòria Conjunt d’utensilis realitzats per grups humans prehistòrics amb una mateixa tècnica. El perigordià és una indústria lítica del paleolític.