inflació

Accessory
Partició sil·làbica: in_fla_ci_ó
Etimologia: de l’angl. inflation, del ll. inflatio, -ōnis ‘inflament’ (v. inflar), generalitzat en ocasió de la crisi monetària posterior a la guerra de 1914-18 1a font: s. XV
Body
    femení
  1. Inflament.
  2. economia Increment generalitzat i persistent dels preus de les mercaderies i els serveis i que implica una reducció del poder adquisitiu del diner.