insectes

Accessory
Etimologia: del ll. insectum, íd., pròpiament ‘animal de cos segat, segmentat, amb secs’, de insectus, -a, -um, participi de insecare ‘tallar’ 1a font: 1696, DLac.
Body
    masculí entomologia
    1. plural Classe de l’embrancament dels artròpodes antenats, amb el cos dividit en cap, tòrax i abdomen i proveïts de tres parells de potes, dos o un parell d’ales, o bé cap, i amb metamorfosi durant el desenvolupament.
    2. singular Artròpode de la classe dels insectes.
  1. insecte bastó Nom donat a insectes de diversos gèneres i famílies de l’ordre dels fasmòpters, amb el cos àpter, molt prim i allargat.
  2. insecte fulla Gènere d’insectes de l’ordre dels fasmòpters, de cos aixafat, en forma de fulla, amb expansions laminars.