institució

Accessory
Partició sil·làbica: ins_ti_tu_ci_ó
Etimologia: del ll. institutio, -ōnis, íd. 1a font: 1318
Body
  femení
  1. Acció d’instituir;
  2. l’efecte.
  3. institució d’hereu dret català Requisit que el dret civil general de Catalunya exigeix per a la validesa d’un testament.
 1. dret
  1. Ordenació de la vida social en algun aspecte.
  2. Conjunt de normes, amb unitat d’objecte i de finalitat, que integren un sistema jurídic.
 2. litúrgia Nom que rep l’acte de col·lació del lectorat i de l’acolitat.
 3. sociologia Categoria social que, apareguda per atendre alguna necessitat bàsica de la societat, assoleix caràcter orgànic i permanent i, sovint, una reglamentació jurídica.
 4. sociologia Organisme que duu a terme una funció d’interès públic.