intercanviar

Accessory
Partició sil·làbica: in_ter_can_vi_ar
Etimologia: de canviar
Body
verb transitiu Canviar mútuament, bescanviar. Al pati, els nens intercanviaven cromos.