interferència

Accessory
Partició sil·làbica: in_ter_fe_rèn_ci_a
Etimologia: de interferent
Body
    femení
    1. Acció d’interferir o d’interferir-se;
    2. l’efecte.
  1. electrònica i telecomunicacions En un sistema de transmissió, recepció o enregistrament d’informació, qualsevol transferència d’energia provinent d’altres fonts que provoca una pertorbació en aquella informació.
  2. física Fenomen que s’esdevé quan en una regió de l’espai se superposen moviments ondulatoris.
  3. lingüística Canvi lingüístic en qualsevol nivell d’una llengua per innovació, pèrdua o substitució d’algun dels seus elements, motivat directament per l’influx d’una altra llengua, particularment si aquesta darrera és utilitzada sovint pels parlants de la primera.