isostàsia

Accessory
Partició sil·làbica: i_sos_tà_si_a
Body
femení geologia Terme que designa la tendència cap a l’equilibri de flotació de l’escorça terrestre sobre el mantell plàstic.