-itat

Body
Sufix, del llatí -tas, -tatis, que significa ‘qualitat de’. Ex.: soliditat, aviditat, dignitat, mobilitat, densitat, profunditat.