-itud

Body
Sufix, del llatí -itudo, -inis, que significa ‘qualitat de’. Ex.: exactitud, rectitud.