llibre

Accessory
Etimologia: del ll. lĭber, lĭbrī, íd., inicialment ‘part interior de l’escorça d’una planta’ on els romans escrivien 1a font: s. XII
Body
  masculí
  1. Conjunt de fulls escrits o impresos posats en l’ordre en què han d’ésser llegits. Un llibre enquadernat.
  2. especialment Reproducció impresa d’una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot.
  3. L’obra així reproduïda. Llibres d’història. Un llibre de text. Els llibres de cavalleries.
  4. deixar els llibres figuradament Abandonar els estudis.
  5. llibre blanc Recull de documents sobre un tema d’actualitat publicat per un organisme, un govern, etc. Llibre blanc de l’ensenyament.
  6. llibre de butxaca Llibre de format petit, preu mòdic i tiratge llarg.
  7. llibre de família dret civil Llibre lliurat a les persones que contreuen matrimoni, a les que es registren com a parella de fet i a les que tenen fills o adopten infants en què s’hi fa constar la situació civil, el naixement dels fills, l’adopció d’infants i qualsevol altre fet que afecti la pàtria potestat.
  8. llibre de navegació dret marítim Llibre segellat per l’autoritat marítima que ha de dur tot vaixell i en el qual el comandant registra tots els detalls del viatge.
  9. llibre de reclamacions dret civil Llibre que han de tenir els establiments oberts al públic, en què els clients poden formular queixes sobre els preus o alguna deficiència dels serveis.
  10. llibre de text ensenyament Llibre que conté les explicacions d’una matèria o assignatura i que és utilitzat pels escolars, els universitaris, etc., per a estudiar-la.
  11. llibres sants (o sagrats) religió Conjunt de llibres que contenen la doctrina d’una religió determinada.
  12. parlar com un llibre figuradament Parlar molt doctament.
  1. Registre. Un llibre d’adreces, de despeses. Llibre de comptes, el llibre diari, el llibre mestre. Llibre d’entrades d’una biblioteca. Llibre de família. Llibre de repartiment.
  2. diplomàtica Còdex famós, en especial cartoral i llibre de privilegis, que, pel fet d’ésser relligat amb pell o amb tela de color, és conegut per aquest color. El Llibre Vermell de Montserrat.
 1. literatura Cadascuna de les parts en què pot dividir-se una obra.
 2. llibre electrònic informàtica Microordinador portàtil, de forma semblant a un llibre, i proveït d’una pantalla, que pot contenir text, imatge i so.
 3. llibre de la vida figuradament cristianisme Expressió amb què hom es refereix al coneixement de Déu amb relació als elegits o predestinats a la glòria, considerant-los com a inscrits en un llibre.