logaritme

Accessory
Etimologia: de log- i el gr. arithmós ‘nombre’, és a dir, ‘raó, indicador del nombre’ 1a font: 1708
Body
    masculí matemàtiques
  1. [abreviatura log.] [símbol log] Donat un nombre b real, positiu i distint d’1 (anomenat base), i un nombre qualsevol n real i positiu, nombre a tal, que b, elevat a a, és igual a n, o sia, ba= n.
  2. logaritme augmentat Logaritme decimal d’un nombre menor que 1, a la característica del qual, que és negativa, hom ha aplicat cert artifici per tal que sigui sempre positiva.