marineria

Accessory
Partició sil·làbica: ma_ri_ne_ri_a
Etimologia: de mariner 1a font: 1803, DEst.
Body
femení nàutica Conjunt de mariners d’un vaixell o d’una esquadra.