marit

Accessory
Etimologia: del ll. marītus, íd., der. de mas, maris ‘mascle’ 1a font: orígens de la llengua, Llull
Body
masculí Home casat respecte al seu cònjuge.