matrilineal

Accessory
Partició sil·làbica: ma_tri_li_ne_al
Body
adjectiu etnologia Dit del grup social i del sistema d’organització en què el parentiu i la pertinença al grup són determinats per un tipus de descendència que segueix la línia materna.