matrimonial

Accessory
Partició sil·làbica: ma_tri_mo_ni_al
Etimologia: del ll. matrimonialis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
adjectiu Relatiu o pertanyent al matrimoni.