matrimonialment

Accessory
Partició sil·làbica: ma_tri_mo_ni_al_ment
Etimologia: de matrimonial
Body
adverbi Segons l’ús i els costums dels casats.