menopausa

Accessory
Partició sil·làbica: me_no_pau_sa
Etimologia: de meno- i el gr. paũsis ‘cessació’
Body
femení fisiologia Desaparició de les ovulacions en la dona i, conseqüentment, de la regla o menstruació.