mercuriamoni

Accessory
Partició sil·làbica: mer_cu_ri_a_mo_ni
Body
masculí química orgànica Grup univalent NHg2-, que és present en composts de fórmula NHg2X, on X és un halogen.