metal·lúrgia

Accessory
Partició sil·làbica: me_tal_lúr_gi_a
Etimologia: del gr. metallourgía ‘treball dels metalls’, der. de metallourgéō ‘treballar o extreure els metalls’ 1a font: 1839, DLab.
Body
femení metal·lúrgia Branca de la ciència i de la tècnica que estudia els procediments per a l’obtenció dels metalls i llur transformació i elaboració per a una utilització racional.