metameria

Accessory
Partició sil·làbica: me_ta_me_ri_a
Body
    femení
  1. anatomia animal i embriologia Repetició d’òrgans similars i posats d’una manera semblant en els metàmers d’un animal segmentat.
  2. química Tipus d’isomeria de posició que presenten certs composts, anomenats metàmers, que es caracteritza per la unió de radicals diferents en un mateix àtom o grup central.