miniordinador

Accessory
Partició sil·làbica: mi_ni_or_di_na_dor
Body
masculí informàtica Microordinador.