missiu
| | missiva

Accessory
Partició sil·làbica: mis_siu
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. missus, -a, -um, participi del ll. mittĕre ‘enviar’ 1a font: 1638
Body
  1. adjectiu antigament Dit de l’escrit que hom tramet per comunicar un missatge.
  2. femení [usat només en el llenguatge literari] carta 1.