moció

Accessory
Partició sil·làbica: mo_ci_ó
Etimologia: del ll. motio, -ōnis ‘moviment’ 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
  1. Moviment.
  2. cristianisme Impulsió de la gràcia.
  3. ciències polítiques
    1. Proposició feta en una assemblea deliberant, en un congrés, etc.
    2. Judici emès contra el govern, contra la direcció d’un organisme o d’una comunitat, etc., per una actuació, una decisió, etc., que hom considera desencertada.