moreno
| | morena

Accessory
Etimologia: d’una interpretació moss. d’un ll. *maurīnus, der. del ll. maurus ‘moro’ 1a font: 989
Body
adjectiu Morè.