mot1

Accessory
Etimologia: del ll. vg. mŭttum ‘xiuxiueig’, onomatopeia usada en expressions com non muttum facere ‘no fer ni un murmuri’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. lingüística Unitat constituïda per un o més morfemes, que es transcriu entre dos blancs i que no es pot analitzar sintàcticament.
  2. agafar (o prendre) (algú) pel (o al, o del) mot Exigir-li de complir la paraula.
  3. dir quatre mots Parlar breument.
  4. mot a mot (o mot per mot) locució adverbial Expressions usades per a indicar que hom reprodueix una comunicació oral o escrita amb estricta exactitud. Ha traduït el text literalment, mot a mot. Va repetir-m’ho mot per mot.
  5. mot de doble sentit Mot susceptible de dues interpretacions.
  6. no dir mot No dir res.
  7. no poder treure (o arrencar) mot (o un mot) (a algú) No poder-lo fer parlar.
  8. no tornar mot No tornar resposta.
 1. informàtica i electrònica Grup d’elements, de caràcters, de posicions de memòria, de bits, etc., que constitueix una entitat, caracteritzat per la seva adreça o referència de posició i susceptible d’ésser tractat en una sola operació.
 2. mots encreuats (o enreixats) Acròstic en forma de diagrama, regular o irregular, format per una quadrícula amb espais blancs i negres, els primers destinats a rebre lletres i els segons a assenyalar el començament o l’acabament dels mots que cal compondre, a partir d’unes definicions degudament numerades. 3. Vegeu també:
  mot2