moviment

Accessory
Etimologia: de moure 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. Acció per la qual un cos o alguna de les seves parts canvia de lloc o de posició. Va dir que sí amb un moviment de cap. És lent de moviments. El vent comunica un moviment a les fulles dels arbres.
  2. moviment ameboide biologia Manera peculiar de moure’s una ameba o un leucòcit per la protrusió de pseudopodis.
  3. moviment automàtic Moviment que es produeix en el cos, independent, però, de la voluntat.
  4. moviment coreic patologia Moviment involuntari, ràpid, que es produeix sense causa aparent, en el repòs i en l’acció, il·lògic i desordenat, observat en les distintes varietats de corea.
  5. moviment paratònic (o induït) Moviment provocat per un factor extern que actua com a excitant.
 1. figuradament
  1. Alteració en la manera d’ésser.
  2. Primera manifestació d’un afecte, d’un sentiment, etc. Moviment d’ira, de gelosia. L’actuació del cantant trobà, en l’auditori, un moviment d’aprovació, d’entusiasme.
 2. per analogia
  1. art, literatura, teatre i música Animació, vivacitat, etc., d’una descripció literària, d’una obra d’art, d’una peça teatral, etc.
  2. dibuix Efecte de la combinació de les línies, de la llum i de l’ombra.
 3. art, literatura i filosofia
  1. Conjunt de manifestacions artístiques o ideològiques, amb una certa unitat de trets característics, que comporten un canvi respecte a l’època anterior.
  2. Corrent d’opinió o tendència artística que recull i tipifica el moviment corresponent.
  3. Conjunt de persones que integren un moviment, llur activitat i llurs obres, etc.
 4. filosofia Esdevenir.
 5. física En un sistema material, variació amb el temps de la seva posició respecte a una base de referència.
 6. geometria Aplicació d’un espai mètric en ell mateix que conserva la distància.
 7. ciències militars Evolució de tropes, de vaixells. Els soldats executaren un moviment endavant. Els moviments de l’esquadra foren un model d’estratègia.
 8. música
  1. Grau de velocitat en la interpretació d’un fragment musical, que hom sol anomenar amb els italianismes: presto, allegro, andante, adagio i largo i amb llurs augmentatius i diminutius: prestissimo, allegretto, andantino i larghetto.
  2. Nom que hom dona a les diferents parts que formen una composició musical; així, la simfonia sol tenir quatre moviments, i el concert, tres.
 9. ciències polítiques
  1. Corrent, ideologia, etc., polítics.
  2. moviment militar Rebel·lió militar.
 10. transports Circulació, trànsit. El moviment d’una estació de ferrocarril, d’un carrer, d’un port.
 11. astronomia
  1. moviment aparent d’un astre Moviment que un astre qualsevol sembla descriure sobre l’esfera celeste.
  2. moviment directe Moviment de translació o de rotació d’un astre, que té lloc en el sentit oest-est.
  3. moviment diürn Moviment aparent de rotació de la volta celeste en sentit est-oest, que és degut al moviment real de rotació de la Terra en el sentit oest-est.
  4. moviment invers Moviment retrògrad.
  5. moviment propi Component del moviment d’un astre, perpendicular al seu moviment radial.
  6. moviment radial Component del moviment d’un astre en la direcció de la visual de l’observador.
  7. moviment retrògad Moviment de translació o de rotació dels astres quan té lloc en el sentit est-oest, és a dir, contrari al directe.
 12. moviments internacionals de capital economia Transaccions de capital efectuades entre països o organitzacions internacionals, la forma de les quals depèn de l’objecte pel qual hom les duu a terme.
 13. moviment de terres construcció Conjunt d’operacions d’arrencament i transport de terra i roques que hom fa en la preparació d’un terreny per a construir-hi una carretera, una via fèrria, etc.
 14. moviments de la terra geologia Desplaçaments de les masses continentals terrestres, que, segons les forces que els produeixen, poden ésser de dos tipus: epirogènics i orogènics.
 15. moviment sísmic geografia física Terratrèmol.
 16. mecànica
  1. moviment absolut Moviment que resulta de la composició d’un moviment relatiu i d’un moviment d’emportament.
  2. moviment d’emportament Moviment d’un sistema mòbil en relació amb un sistema fix de referència, quan un cos o un punt es mouen en relació amb el dit sistema mòbil.
  3. moviment relatiu Moviment d’un cos o d’un punt amb relació al sistema mòbil de què forma part.