multi-

Body
Prefix, del llatí multi, que significa ‘molts’, ‘més d’un’. Ex.: multicolor, multiforme, multisecular.