notació

Accessory
Partició sil·làbica: no_ta_ci_ó
Homòfon: nutació
Etimologia: del ll. notatio, -ōnis, íd.
Body
    femení
  1. Manera de notar o representar alguna cosa amb un sistema de senyals, de caràcters, etc.
  2. matemàtiques Conjunt de símbols utilitzat per a representar els ens i les operacions matemàtiques.
  3. música
    1. Sistema d’escriptura musical que mitjançant signes convencionals ajuda a precisar l’altura absoluta o relativa dels sons, llur durada i la durada dels silencis.
    2. notació catalana Notació musical neumàtica que apareix a la regió est dels Pirineus cap al final del segle IX i perdura fins al segle XIII.