nutrició

Accessory
Partició sil·làbica: nu_tri_ci_ó
Etimologia: del ll. td. nutritio, -ōnis, íd. 1a font: s. XV, Cauliach
Body
    femení
  1. biologia i fisiologia Introducció en un organisme i utilització per aquest organisme dels materials energètics i plàstics que li són necessaris per a viure.
  2. alimentació, indústries alimentàries Ciència, relacionada amb la bromatologia, que estudia la relació entre els aliments i la salut.
  3. cadena de nutrició ecologia Cadena alimentària.