obsolescència

Accessory
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. obsolescens, -ntis, participi pres. de obsolescĕre ‘caure en desuetud’
Body
    femení
  1. Qualitat d’obsolescent.
  2. economia Depreciació dels béns d’equipament com a conseqüència del progrés tècnic.