opció

Accessory
Partició sil·làbica: op_ci_ó
Etimologia: del ll. optio, -ōnis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
  femení
  1. Facultat d’optar o escollir.
  2. La mateixa elecció o escollida.
  1. Dret que hom té a un ofici, una dignitat, etc.
  2. economia Dret de preferència que en les societats anònimes és concedit als accionistes per a adquirir participacions en les successives ampliacions de capital.
  3. opció de compra Prioritat de què gaudeix una persona física o jurídica per a adquirir un bé determinat, moble o immoble, en el cas que el seu propietari se’n desprengui.
 1. opció dotal dret civil català Institució per la qual, en cas d’embargament dels béns del marit, la muller pot separar d’entre aquests els que estimi convenient i d’un valor proporcionat al dot i a l’esponsalici.