-ot

Body
  1. Sufix, del llatí -ottus, -a, que significa:
    1. ‘mena de’. Ex.: unglot, cuixot, illot.
    2. ‘mascle o forma masculina de’. Ex.: guatllot, merlot, bruixot, didot, abellot.
  2. Sufix, del llatí -ottus, -a, que indica:
    1. To despectiu. Ex.: xicotot, lletjot, grassot.
    2. Forma afectiva del nom propi. Ex.: Perot, Miquelot.