ot-

Body
Forma prefixada del mot grec oũs, ōtós, que significa ‘orella’. Ex.: otàlgia, otitis.